Diện tích là gì

  -  

Diện tích là đại lượng biểu thị phạm vi của hình hoặc hình hai chiều hoặc lamina phẳng, trong mặt phẳng. Diện tích là một khái niệm quen thuộc trong hệ thống đo lường quốc tế. Chúng ta đã bắt gặp khái niệm này trong chương trình học và trong nhiều lĩnh vực liên quan đến xây dựng. Vậy diện tích tiếng anh là gì?


*
*
*

Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích hình vuông)

Công thức: S = a x a.

Bạn đang xem: Diện tích là gì

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


(Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng , cùng một đơn vị đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao, cùng một đơn vị đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the product of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).


(Muốn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia cho 2, cùng một đơn vị đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height and divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2 cùng một đơn vị đo).

Formula to calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height and then divide it by 2 (same unit of measure).

Xem thêm: Attack On Titan: Where Does The Manga Line Up With Season 4?

(Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2, cùng một đơn vị đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius and then multiply it by 3.14.

(Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích xung quanh hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = P x c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao, cùng một đơn vị đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích đáy ,cùng một đơn vị đo).

Xem thêm: Gợi Ý Một Số Cách Chụp Màn Hình Của Samsung J7, J7 Pro/Prime

Như vậy bạn đã biết diện tích tiếng anh là gì chưa? và các ví dụ cách sử dụng từ ngày trong tiếng anh nhé. Cảm ơn bạn ghé thăm blog chúng tôi.