Diện tích là gì

  -  

Diện tích là đại lượng biểu lộ phạm vi của hình hoặc hình hai phía hoặc lamimãng cầu phẳng, vào mặt phẳng. Diện tích là 1 có mang thân quen vào khối hệ thống giám sát và đo lường nước ngoài. Chúng ta đã bắt gặp tư tưởng này trong chương trình học tập cùng trong vô số nghành nghề liên quan mang lại tạo ra. Vậy diện tích giờ anh là gì?


*
*
*

Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích hình vuông)

Công thức: S = a x a.

Bạn đang xem: Diện tích là gì

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn nắn tính diện tích S hình vuông, ta rước độ lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


(Muốn nắn tính diện tích hình chữ nhật, ta rước chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn , và một đơn vị chức năng đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta đem độ dài đáy nhân cùng với độ cao, cùng một đơn vị đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the sản phẩm of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).


(Muốn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ lâu năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách mang đến 2, và một đơn vị chức năng đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height & divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích hình tam giác, ta mang độ dài đáy nhân với độ cao rồi phân tách đến 2 cùng một đơn vị đo).

Formula to lớn calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height và then divide it by 2 (same unit of measure).

Xem thêm: Attack On Titan: Where Does The Manga Line Up With Season 4?

(Muốn nắn tính diện tích S hình thang, ta lấy tổng độ nhiều năm nhị đáy nhân với chiều cao rồi mang phân chia đến 2, cùng một đơn vị đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích S hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius & then multiply it by 3.14.

(Muốn nắn tính diện tích S hình tròn, ta rước chào bán tởm nhân cùng với bán kính rồi nhân với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích bao bọc hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn tính diện tích bao phủ, ta mang diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích S toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích S bao quanh, ta mang diện tích một mặt của hình lập phương nhân cùng với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích S bao quanh hình hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = P. x c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn nắn tính diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật, ta rước chu vi mặt đáy nhân cùng với độ cao, cùng một đơn vị đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn nắn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật cộng cùng với 2 lần diện tích S đáy ,cùng một đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Gợi Ý Một Số Cách Chụp Màn Hình Của Samsung J7, J7 Pro/Prime

Như vậy bạn đang biết diện tích giờ đồng hồ anh là gì chưa? với các ví dụ bí quyết thực hiện từ thời điểm ngày vào giờ anh nhé. Cảm ơn các bạn ké thăm blog Cửa Hàng chúng tôi.