Target language là gì

  -  

ngôn ngữ đích là phiên bản dịch của "target language" thành giờ đồng hồ pntechcons.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Reading in the target language may suffice. ↔ sử dụng thứ giờ cử tọa hiểu rất có thể cũng đủ.


*

*

Rather than translating languages directly, it first translates text to lớn English and then to the target language.

Bạn đang xem: Target language là gì


Thay vày dịch trực tiếp ngôn ngữ, trước hết nó dịch văn bạn dạng sang giờ đồng hồ Anh và tiếp đến sang ngôn ngữ đích.
Literal word-for-word translations may sound inappropriate, artificial or too technical in the target language.
Những phiên bản dịch tự ngữ theo nghĩa đen có vẻ không phù hợp, giả sản xuất hoặc quá kỹ thuật trong mục tiêu ngôn từ.
Be sure that your interpreter understands them & that it is possible to lớn convey the concepts in the target language.
Even so, the New World Translation is as consistent as possible in rendering Hebrew and Greek words into the target language.
Translate expressions literally when the wording và structure of the target language allow for such renderings of the original-language text.
Your ads will be eligible for queries where the keywords match and Google believes that the user understands at least one targeted language.
Quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện cho những cụm từ tìm kiếm kiếm gồm từ khóa khớp cùng Google tin rằng người dùng hiểu tối thiểu một ngôn ngữ được nhắm mục tiêu.
You can choose the language of the sites & pntechcons.com.vndeos that your ads appear on by changing the target language in your campaign"s settings.
Bạn rất có thể chọn ngôn ngữ của trang web và pntechcons.com.vndeo mà quảng cáo của công ty xuất hiện bằng phương pháp thay đổi ngôn ngữ đích trong setup của chiến dịch.

Xem thêm: Link Tải The Sim 4 Việt Hóa Base Game, Download Game The Sims 4 Việt Hoá (Fshare)


▪ Translate the meaning of words literally when the wording and structure of the original text allows for such a rendering in the target language.
A translator must use good judgment in order khổng lồ select words in the target language that best represent the ideas of the original-language text.
They endeavor to lớn select the “accurate words of truth” that will capture the full meaning of the English in their target language. —Ecclesiastes 12:10.
Họ cố gắng chọn “chính xác phần đông lời chân thật” nhằm truyền tải tương đối đầy đủ nghĩa của phiên bản tiếng Anh lịch sự ngôn ngữ địa phương.—Truyền đạo 12:10.
Nếu bị bỏ qua, thì theo khoác định, thông số kỹ thuật này sẽ được đặt thành ngẫu nhiên ngôn ngữ nào cung ứng pntechcons.com.vnệc nhắm kim chỉ nam quảng cáo theo ngữ điệu trong Ad Exchange.
Let"s say that you own a business in Norway and you"ve targeted your ads to the country of Norway và set your target language khổng lồ Norwegian.
Giả sử bạn sở hữu một công ty ở na Uy và chúng ta đã nhắm mục tiêu quảng cáo của chính bản thân mình đến quốc gia Na Uy, đồng thời đặt ngôn ngữ đích thành tiếng mãng cầu Uy.
In addition, they need khổng lồ assemble the words và sentences in their translation in a way that conforms khổng lồ the rules of grammar of the target language.
Software may use a keyboard shortcut that has no function on the source language"s keyboard layout, but is used for typing characters in the layout of the target language.
Phần mềm có thể sử dụng một phím tắt nhưng không có chức năng trên layout phím ngữ điệu nguồn tuy vậy lại được áp dụng để gõ cam kết tự trên layout ngôn ngữ mục tiêu.

Xem thêm: Game Chú Khỉ Buồn 9 - Chơi Game Chú Khỉ Buồn 3


In addition, there is a need khổng lồ structure the sentences in a way that conforms lớn the rules of grammar of the target language, making the text easy lớn read.